PL EN JA

Aktualności

5 czerwca 2023

Zdrowie zwierząt priorytetem europejskich hodowców

Ochrona i dobrostan zwierząt odgrywają kluczową rolę w europejskiej hodowli. Unia Europejska ustala wysokie standardy dotyczące profilaktyki i zdrowia zwierząt dla wszystkich państw członkowskich, a europejscy hodowcy podejmują liczne inicjatywy w celu zapewnienia odpowiedniego statusu zdrowotnego swoim zwierzętom.

W dniu 28 stycznia 2022 r. Unia Europejska wprowadziła zakaz rutynowego stosowania antybiotyków we wszystkich formach, włączając w to profilaktyczne leczenie całych grup zwierząt. Praktyka stosowania antybiotyków w celu zrekompensowania niskiego dobrostanu i braku odpowiedniej higieny zwierząt w chowie i hodowli stała się nielegalna. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla  bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego wykorzystania antybiotyków w sektorze chowu i hodowli zwierząt w Unii Europejskiej[1].

Hodowcy są zobowiązani do utrzymania odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych w swoich gospodarstwach oraz do stosowania odpowiednich protokołów szczepień. Regularne kontrole weterynaryjne są również wymagane w celu zapewnienia monitorowania i identyfikacji potencjalnych zagrożeń zdrowotnych.

Kluczowe wymogi Unii Europejskiej to między innymi[2]:

Warunki sanitarno-higieniczne: Hodowcy są zobowiązani do utrzymania odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych w swoich farmach. Obejmuje to zapewnienie czystej wody pitnej, odpowiedniego oświetlenia, wentylacji i przestrzeni dla zwierząt, a także systemów gospodarowania odpadami. Celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób i minimalizowanie ryzyka zakażeń.

Protokoły szczepień: Hodowcy muszą stosować odpowiednie protokoły szczepień dla swoich zwierząt. Szczepienia są istotne w zapobieganiu chorobom zakaźnym i redukowaniu ryzyka wystąpienia epidemii. Hodowcy muszą świadomie monitorować zrealizowane szczepienia i dbać o to, aby wszystkie zwierzęta zostały zaszczepione.

Kontrole weterynaryjne: Regularne kontrole weterynaryjne są wymagane, aby monitorować kondycję zwierząt i identyfikować potencjalne zagrożenia zdrowotne. Weterynarze przeprowadzają inspekcje gospodarstw i oceniają ogólny stan zdrowia zwierząt, w tym ocenę ich kondycji, obecność chorób, stan pasz itp. Kontrole weterynaryjne mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i utrzymanie zdrowego stada.

Odpowiednie stosowanie antybiotyków: UE wprowadziła rygorystyczne przepisy dotyczące stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. Hodowcy są zobowiązani do przestrzegania określonych limitów i okresów karencji, które dyktują, kiedy zwierzęta mogą być ponownie wprowadzane do łańcucha żywnościowego po podaniu antybiotyków. Celem jest minimalizacja ryzyka rozwoju oporności bakterii na antybiotyki i ochrona odporności ludzi.

Świadomość i szkolenia hodowców: Hodowcy mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach dotyczących profilaktyki zwierząt. Takie inicjatywy mają na celu dostarczenie najnowszych informacji na temat nowych metod, innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk w zakresie utrzymania zwierząt w dobrej kondycji. Celem tych szkoleń jest zapewnienie hodowcom odpowiedniej wiedzy, umiejętności i narzędzi do skutecznego zarządzania stadem zwierząt.

Unia Europejska stosuje surowe przepisy dotyczące stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt w celu zapobiegania rozwojowi oporności bakterii na te leki, co stanowi poważne zagrożenie dla ochrony odporności ludzi. Antybiotyki powinny być stosowane tylko w przypadku konieczności: wtedy, gdy istnieje uzasadniona medyczna potrzeba. Hodowcy są zobowiązani do stosowania antybiotyków tylko w przypadku diagnozy choroby lub zakażenia bakteryjnego potwierdzonego przez weterynarza. Powszechny dostęp do antybiotyków jest również ograniczony. Hodowcy posiadają dostęp do antybiotyków tylko za pośrednictwem weterynarza, który następnie oceni stan zwierząt, diagnozuje choroby i przepisuje odpowiednią terapię antybiotykową. To ograniczenie dostępu do antybiotyków ma na celu zapobieganie nadużyciom i zapewnienie ich odpowiedniego i kontrolowanego stosowania.

Priorytetowe podejście do kondycji zwierząt jest nie tylko korzystne dla dobrostanu zwierząt hodowlanych, ale ma także istotne znaczenie dla konsumentów, którzy oczekują wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Dążenie do utrzymania wysokich standardów zdrowia zwierząt w Europie wymaga ścisłej współpracy między hodowcami, weterynarzami a organami regulacyjnymi, aby zapewnić zrównoważony rozwój sektora hodowlanego i ochronę społeczeństwa.

Zdjęcie: Freepik / aleksandarlittlewolf


[1] https://serwisweterynaryjny.pl/prawo-na-co-dzien/przepisy-dotyczace-stosowania-antybiotykow-u-zwierzat-530.html

[2] https://koalicjazywaziemia.pl/2022/02/03/odejscie-od-rutynowego-stosowania-antybiotykow-w-europejskich-hodowlach/