PL EN JA

Aktualności

28 lipca 2022

Zrównoważone rolnictwo Unii Europejskiej

Zmiana klimatu jest dużym wyzwaniem naszych czasów. Z tego powodu Komisja Europejska w grudniu 2019 roku przedstawiła strategię Europejski Zielony Ład[1], który ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. Osiągnięcie tego celu planowane jest na rok 2050.

Głównymi założeniami Zielonego Ładu są:

 • Dostarczanie czystej i zielonej energii
 • Wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Budynki o niższym zapotrzebowaniu na energię
 • Przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność
 • Ochrona i odbudowa ekosystemów oraz bioróżnorodności
 • Przystosowanie się do zmiany klimatu
 • Ochrona zdrowia

Już w maju 2020 roku Komisja przedstawiła swoją strategię „Od pola do stołu” jako jedno z kluczowych działań w ramach europejskiego zielonego ładu[2]. Strategia ma głównie zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe, ale również:

 • zapewnić – w ramach możliwości planety – wystarczającą podaż niedrogiej i pełnowartościowej żywności
 • zmniejszyć o połowę korzystanie z pestycydów i nawozów oraz sprzedaż środków antydrobnoustrojowych
 • zwiększyć ilość gruntów przeznaczanych na rolnictwo ekologiczne
 • propagować bardziej zrównoważoną konsumpcję żywności i zdrowe odżywianie
 • ograniczyć straty żywności i jej marnotrawienie
 • przeciwdziałać fałszowaniu żywności w łańcuchu dostaw
 • poprawić dobrostan zwierząt

Hodowla zwierząt stanowi integralną część europejskiego rolnictwa i unijnych systemów żywnościowych. Aby zmniejszyć wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko i klimat, zasadnicze znaczenie będzie miał rozwój zrównoważonej produkcji zwierzęcej w UE.

W związku z powyższym zostały ustanowione nowe przepisy weterynaryjne dotyczące stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, które przyczynią się do ograniczenia ich stosowania u zwierząt gospodarskich, a sprzedaż tych środków będzie jeszcze ściślej monitorowana[3].

Przepisy UE dot. dobrostanu zwierząt odzwierciedlają tzw. „pięć wolności”[4]:

 • Wolność od głodu i pragnienia
 • Wolność od dyskomfortu
 • Wolność od bólu, urazów i chorób
 • Wolność ekspresji normalnych zachowań
 • Wolność od strachu i stresu

Zwiększenie dobrostanu zwierząt poprawia ich zdrowie, a także jakość żywności, zmniejsza zapotrzebowanie na leki i może pomóc w zachowaniu różnorodności biologicznej. Komisja Europejska uregulowała przepisy dotyczące transportu i uboju, aby zapewnić zwierzętom jak największy komfort[5]. Dlatego na przykład zwierzętom kierowanym do uboju musi towarzyszyć świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii oraz dokument „Informacja łańcucha żywnościowego” zawierający m.in. informację o zastosowanych weterynaryjnych produktach leczniczych. Komisja ułatwia również wprowadzanie na rynek zrównoważonych i innowacyjnych dodatków paszowych, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenia zanieczyszczenia wody i powietrza.


[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_pl
[2] https://www.gov.pl/web/wprpo2020/strategia-od-pola-do-stolu
[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_885
[4] https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200624STO81911/animal-welfare-and-protection-eu-laws-explained-videos
[5] jw.